Chicken Express and Farm : Shop's Communication

Challenge:

The fried chicken restaurant that has a special recipe and perfect combination. Restaurant want to reach to consumers by clarify shop characters. There are many menu styles that need to be promoted by offline tools inside the shop through a nice food shot.

Idea:

Restaurant is decorated with wood and the farm atmosphere. Therefore use the cut board's character adapt to the menu design. Add features of graphic work to make the story funnier. Menu boards can clearly classify food categories, easy to order. Cannot missed the delivery box to tell the shop's identity. Even if customers never come to eat at the restaurant, they can fell the story that we want to tell. Finally, the window sticker helps customers see the menu from a distance, Let's try.

ชาเลนจ์:

ร้านไก่ทอดที่มีจุดเด่นคือ ความอร่อยที่ลงตัวด้วยสูตรพิเศษเฉพาะ ต้องการทำตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วยการทำให้คาเรคเตอร์ของร้านชัดเจน รูปแบบเมนูมีหลากหลายที่ต้องโปรโมทผ่านสื่อที่อยู่ภายในร้าน ผ่านภาพถ่ายที่น่ากิน ชวนให้ลิ้มลอง

ไอเดีย:

ร้านตกแต่งด้วยไม้ และบรรยากาศฟาร์ม จึงได้เอาคาเรคเตอร์ของเขียงมาใช้ในการออกแบบเมนู ใส่ลูกเล่นของงานกราฟฟิคช่วยให้เรื่องราวสนุกสนานมากขึ้น เมนูบอร์ดก็แยกประเภทของอาหารได้ชัดเจนง่ายต่อการสั่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกล่องดิลิเวอร์รี่ เพื่อบอกตัวตนของร้าน แม้ลูกค้าจะไม่ได้มากินที่ร้าน ก็สามารถสัมผัสได้ถึงเรื่องราวที่เราต้องการบอก สุดท้ายคือ Window Sticker ช่วยให้ลูกค้าเห็นเมนูไก่ทอดที่น่ากินของเราได้ในระยะไกล การสื่อสารครบขนาดนี้ไม่มาลองกินไม่ได้แล้วละครับ

Highlight

Copyright © 2018 ideogram co., ltd. Inc. All rights reserved.