10 RULES THAT MAKE AN INFOGRAPHIC COOL EFFECTIVE AND VIRAL

1. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก) ว่าต้องการนำเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่, เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์, เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการทำInfographic(อินโฟกราฟฟิก) จะช่วยทำให้สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอ การออกแบบได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมมากขึ้น   2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   3. มีการกำหนดใจความสำคัญในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก)เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูล   4. เนื้อหาที่นำสนอบนInfographic(อินโฟกราฟฟิก) ต้องมีความทันสมัยสดใหม่ […]