“ลูกค้า คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ” ในการออกงานแสดงสินค้า องค์กรจะสามารถประสบความสำเร็จได้จากการสร้างแรงดึงดูด ความน่าสนใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดอาการ “สะดุด”  “โดนใจใช่เลย” ที่บูธของเรา “หยุดแล้วเดินเข้ามา”  เจรจา.. และจบลงด้วยการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการออกงานแสดงสินค้า 

เทคนิคการออกแบบบูธ และร้านค้าที่สร้างแรงดึงดูด และสร้างความน่าสนใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นั้น “การออกแบบ”  ต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน นอกจากตัวบูธที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับลูกค้าถึงศักยภาพ (Potential) และ อัตลักษณ์ (Identity) แล้ว คุณลักษณะของพนักงานที่มีการบริการแบบ (Service mind) สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ จะสามารถครองใจลูกค้าให้ซื้อบริการจากเรา..แล้วกลับมาซื้อซ้ำอีก พร้อมทั้งภูมิใจ ยินดีที่จะบอกต่อผู้อื่น(ลูกค้ารายใหม่ถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ความประทับใจ ที่ได้รับจากองค์กร นำไปสู่ความเชื่อมั่น เชื่อใจ (Royalty) ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และนำไปสู่การเติบโตในอนาคตขององค์กร 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารผ่านการออกแบบบูธ และร้านค้า รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะการแสดงออกทางพฤติกรรมการขาย/การบริการที่เป็นเลิศของพนักงานประจำบูธและร้านค้า ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมที่เกิดจาก การเข้าใจ และการยอมรับจากภายในตนเอง ( Self-Development)ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตัวของพนักงานเอง   และจากกระบวนการเรียนรู้ (Learning) การเข้าใจเห็นอกเห็นใจ….เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ในความต้องการของแต่ละบุคคล(ลูกค้า)ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ที่มา : http://www.allthaitraining.com/2017/11/29/เทคนิคการออกแบบบูธ-ในงา